ECPR 2019

Damjan Lajh, Alenka Krašovec in Meta Novak so se med 4. in 7. avgustom 2019 udeležili letne
konference evropskega konzorcija za politične vede, ECPR v Wroclawu. Damjan Lajh in Meta
Novak sta predstavila prispevek z naslovom »Twofold Role of National Interest Groups?
Members and Membership-Based Organizations«, kjer ju je zanimala vloga interesnih skupin v
evropskih združenjih ter vloga članov v nacionalnih interesnih skupinah. S prispevkom sta
naslovila vrzel v raziskovanju, na kakšen način so državljani zastopani pri oblikovanju EU politik,
ko njihove interese zastopajo ne le nacionalne interesne skupine, ampak tudi evropska
združenja. Analizo sta opravila na podatkih zbranih v Belgiji, Litvi, na Nizozemskem, na
Poljskem, v Sloveniji in na Švedskem. Rezultati analize so pokazali, da so člani bolj pomembni
v nacionalnih interesnih skupinah, ki so članice evropskih združenj. Damjan Lajh in Alenka
Kraševec sta v svojem prispevku naslovila vprašanje prisotnosti evroskepticizma v Sloveniji.
Avtorja ugotavljata, da v Sloveniji ni mogoče opaziti pravega evroskepticizma. Med politično
elito je obstajal konsenz o pridružitvi Evropski uniji. Edina izjema je bila Slovenska nacionalna stranka. Kljub splošni podpori članstvu v Evropski uniji, pa je udeležba na evropskih volitvah
izjemno nizka.