ECPR 2021

Damjan Lajh in Meta Novak sta med 30. avgustom in 3 septembrom 2021 sodelovala na letni
konferenci evropskega konzorcija za politične vede ECPR. Dogodek je že drugo leto zapored potekal v
virtualnem okolju. Damjan Lajh in Meta Novak sta sodelovala v panelu z naslovom »Interest
mediation through consultation networks and advisory committees« kjer sta predstavila prispevek z
naslovom »Consulting with the European Commission: How Open are Open Public Consultations?« V
prispevku sta se posvetila analizi javnih posvetovanj, ki jih organizira Evropska unija. Javna
posvetovanja prinašajo možnost demokratizacije procesa oblikovanja evropskih politik. Vendar čeprav
so javna posvetovanja odprta za vse, tudi državljane, v njih v večji meri sodelujejo interesne skupine.
To postavlja pomembno vprašanje, kako odprta so javna posvetovanja Evropske komisije ter kakšne
pristranosti pri uporabi tega instrumenta se pojavljajo.

IPSA 2021

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 10 in 15 julijem 2021 udeležila mednarodnega kongresa
političnih ved v organizaciji mednarodne zveze za politologijo (IPSA). Kongres je potekal virtualno.
Predstavila sta soavtorski prispevek z naslovom: »Europeanization of Interest Groups from Central
and Easter Europe in Comparative Perspective”, v katerem sta primerjala stopnjo in tip evropeizacije
interesnih skupin v treh državah Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer v Litvi, na Poljskem in v Sloveniji.
V prispevku ugotavljata, da čeprav so se interesne skupine v vseh treh državah evropeizirale, so se
evropeizirale na različne načine. Poleg tega sta sodelovala pri organizaciji panela z naslovom
“Europeanization and Policy-making in Central and South-Eastern Europe”, ki je združeval zanimive
prispevke iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. V okviru tega panela sta predstavila tudi lasten
prispevek z naslovom “Slovenian Bubble in the Brussels: From Best Student in Class to Passive
Observer?”, ki analizira povezovanje Slovenije v EU kot tudi članstvo Slovenije v Evropski uniji.

ECPR SGEU 2021

Deseta konferenca raziskovalcev Evropske unije v okviru evropskega konzorcija za politične vede
ECPR je potekala v virtualnem okolju med 10 in 12 junijem 2021. S prispevkom »Europeanization of
Interest Groups from Central and Easter Europe in Comparative Perspective« sta na konferenci
sodelovala Damjan Lajh in Meta Novak. V prispevku sta analizirala različne tipe evropeizacije
interesnih skupin v Litvi na Poljskem in v Sloveniji. Analiza in rezultati so razkrili, da so se interesne
skupine iz novih EU držav članic evropeizirale. Opazila pa sta, da so interesne skupine evropeizirane
na različne načine. Pri tem smo ugotovili, da se slovenske skupine evropeizirajo predvsem s članstvom
v evropskih krovnih organizacijah, medtem ko se interesne skupine iz Litve in Poljske evropeizirajo v
večji meri tudi preko evropskih finančnih virov ter s kontaktiranjem odločevalcev. Meta Novak je poleg
tega vodila panel z naslovom Lobbying and the EU Policy Process.

Spletna okrogla miza: »Moj pogled na Evropsko unijo«

V sredo, 5. maja 2021 smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v
Ljubljani organizirali zaključen dogodek, spletno mizo z naslovom »Moj pogled na Evropsko
unijo«. Dogodek je bil organiziran pred prihajajočim dnevom Evrope, ob jubileju 30
obletnice samostojnosti Slovenije in pred novim predsedovanjem Slovenije Svetu EU.
Namen okrogle mize je bil združiti slovenske uradnike v institucijah Evropske unije ter
premisliti, kakšne so karierne možnosti mladih v EU institucijah, kakšno je mesto Slovenije v
EU ter kaj lahko pričakujemo v prihodnosti od Evropske unije.
Dogodka so se udeležili: izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor, koordinator Jean
Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, ki je okroglo mizo moderiral, dr. Ciril Štokelj,
direktor Direktorata za obiskovalce pri Evropskem parlamentu, Marko Cerkovnik, tolmač v
Evropskem parlamentu, Grega Jug, zaposlen v Tiskovni službi Evropske komisije, izr. prof.
dr. Sabina Lange iz European Institute for Public Administration ter doc. dr. Meta Novak, ki
je uvodoma predstavila pogled mladih na EU.
Razpravljalci so na okrogli mizi izrazili zadovoljstvo s svojim delom v Evropskih
institucijah. Predvsem cenijo multikulturno in večjezikovno okolje, kjer so zaposleni
pripravljeni sklepati kompromise z namenom dela za skupno dobro Evrope. Verjamejo, da
ima Evropska unija prihodnost pri tem pa je nujno, da ohranja svoje vrednote in svoj model
širi v svetu.
Vodja projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani je izr. prof. dr. Damjan
Lajh. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa Erasmus+.

ECPR 2020

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 24. in 28. avgustom 2020 udeležila virtualne konference evropskega konzorcija za politične vede. Predstavila sta prispevek z naslovom »The Role of Interest Groups’ Members in decision-making processes: Comparing interest groups from Central and Eastern Europe with interest groups from Western Europe«. V prispevku analizirata vlogo članov interesnih skupin pri vključevanju interesnih skupin v procese odločanja. Pri tem primerjata vlogo članov v interesnih skupin iz Srednje iz Vzhodne Evrope z vlogo članov interesnih skupin iz Zahodne Evrope. Rezultati analize so pokazali, da je vloga članov lahko drugače pojasnjena za interesne skupine iz Srednje in Vzhodne Evrope v primerjavi z interesnimi skupinami iz Zahodne Evrope. Stopnja
profesionalizacije ter število članov ni pojasnilo pomembnost članstva za interesne skupine iz Srednje in Vzhodne Evrope. Razlog za takšne rezultate najbrž izvira iz nizke stopnje profesionalizacije interesnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi.

OKROGLA MIZA O DEMOKRATIZACIJI IN EVROPEIZACIJI SLOVENIJE IN ČRNE GORE

V četrtek 5. decembra 2019 je bila v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani organizirana okrogla miza z naslovom »De-demokratizacija in evropeizacija Slovenije in Črne gore«. Namen okrogle mize je bila razprava o procesih demokratizacije in evropeizacije v dveh nekdanjih republikah Jugoslavije: v Sloveniji in Črni gori. Na okrogli mizi so sodelovali raziskovalci iz Črne Gore in Slovenije: dr. Olivera Komar, dr. Meta Novak, dr. Elena Nacevska, dr. Uglješa Jankovič in Nemanja Stankov. Razpravo je vodila dr. Danica Fink Hafner. Prisotni razpravljalci so v razpravi naslovili vprašanje kvalitete demokracije, položaj civilne družbe, politični sistem ter socialno politiko.

Okrogla miza: »Izzivi in pomen poučevanja evropskih vsebin na univerzitetni ravni«

V sredo, 4. decembra 2019, smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v
Ljubljani v sklopu Slovenskega politološkega dneva 2019 organizirali okroglo mizo ob
jubileju 100 let Univerze v Ljubljani. Namen okrogle mize je bil premisliti, kakšna je vloga
in pomen evropskih vsebin ter kakšna je perspektiva in potreba Evropskih študij na
univerzitetni ravni.
Dogodka so se udeležili: izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor, koordinator Jean
Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, prof dr. Bojko Bučar, eden od pobudnikov in
ustanoviteljev študijskega programa Evropske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze
v Ljubljani, dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, izr. prof. dr. Ladislav Cabada, Jean Monnet profesor in
prorektor Metropolitanske univerze v Pragi ter Faris Kočan, mladi raziskovalec, diplomant in
magistrant ter doktorski študent Evropskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani.
Razpravljalci so na okrogli mizi izrazili strinjanje, da so Evropske študije na univerzitetni
ravni za Slovenijo izjemnega pomena, saj obstajajo potrebe po kadru z dobrim poznavanjem
delovanja EU ne zgolj v času pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU, ampak tudi z
vidika vsakodnevnega odločanja o javnih politikah. Pri tem so opozorili, da če tovrstnega
študija ne bo ponudila Fakulteta za družbene vede, ki ima izkušnje in znanja s področja
evropskih študij, bo to priložnost izkoristila druga fakulteta, druga univerza ali celo tujina.


Patrycja Rozbicka o posledicah Brexita za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu

V torek, 26. novembra 2019, smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v
Ljubljani organizirali gostujoče letno predavanje o Evropski uniji. Namen letnih gostujočih
predavanj je spodbujanje visokokakovostnih raziskav in poučevanja Evropskih študij. V
tednu univerze v okviru projekta gostujemo akademike ali strokovnjake z visokim nivojem
ekspertnega znanja in poznavanja Evropske unije.
Na letošnjem letnem predavanju smo gostili docentko dr. Patrycjo Rozbicko iz Aston
University v Birminghamu. Patrycja Rozbicka je študentom, visokošolskim učiteljem in
raziskovalcem predavala na temo Brexita, kjer je izpostavila časovni presek dogodkov od
referenduma za izhod iz Evropske unije do danes ter predstavila morebitne posledice Brexita
za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu. Doc. dr. Rozbicka je politologinja. Eno od
njenih glavnih raziskovalnih interesov vključuje ureditev glasbene industrije v Združenem
kraljestvu in EU. Glavna vprašanja, na katera skuša odgovoriti so vpliv Brexita na glasbeno
industrijo in vključevanje interesnih skupin na področju regulacije glasbene industrije.


ECPR 2019

Damjan Lajh, Alenka Krašovec in Meta Novak so se med 4. in 7. avgustom 2019 udeležili letne
konference evropskega konzorcija za politične vede, ECPR v Wroclawu. Damjan Lajh in Meta
Novak sta predstavila prispevek z naslovom »Twofold Role of National Interest Groups?
Members and Membership-Based Organizations«, kjer ju je zanimala vloga interesnih skupin v
evropskih združenjih ter vloga članov v nacionalnih interesnih skupinah. S prispevkom sta
naslovila vrzel v raziskovanju, na kakšen način so državljani zastopani pri oblikovanju EU politik,
ko njihove interese zastopajo ne le nacionalne interesne skupine, ampak tudi evropska
združenja. Analizo sta opravila na podatkih zbranih v Belgiji, Litvi, na Nizozemskem, na
Poljskem, v Sloveniji in na Švedskem. Rezultati analize so pokazali, da so člani bolj pomembni
v nacionalnih interesnih skupinah, ki so članice evropskih združenj. Damjan Lajh in Alenka
Kraševec sta v svojem prispevku naslovila vprašanje prisotnosti evroskepticizma v Sloveniji.
Avtorja ugotavljata, da v Sloveniji ni mogoče opaziti pravega evroskepticizma. Med politično
elito je obstajal konsenz o pridružitvi Evropski uniji. Edina izjema je bila Slovenska nacionalna stranka. Kljub splošni podpori članstvu v Evropski uniji, pa je udeležba na evropskih volitvah
izjemno nizka.

CES konferenca

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 20. in 22. junijem 2019 udeležila mednarodne
konference raziskovalcev Evropske unije v Madridu, kjer sta predstavila dva soavtorska
prispevka. V prispevku z naslovom »Europeanization of Interest Groups: Comparing the Case
of Slovenia with Lithuania and Belgium« analizirata raven evropeizacije slovenskih interesnih
skupin v primerjavi z interesnimi skupinami v Belgiji in Litvi. Rezultati opravljeni na primerljivih
podatkih so pokazali, da so slovenske interesne skupine v primerjavi z interesnimi skupinami iz
Belgije in Litve bolj evropeizirane, ko gre za članstvo v evropskih združenjih. Po drugi strani pa
je med slovenskimi interesnimi organizacijami več takšnih, za katere evropske politike niso
pomembne. Stopnja evropeizacije se je razlikovala glede na tipe evropeizacije in državo, iz
katere prihajajo interesne skupine. Različni tipi evropeizacijo so sicer med seboj povezani.
Prispevek z naslovom »The Influence of EU Programmes and Projects on Activities of Interest
Groups in Post-Socialist States« primerja vpliv financiranj EU programov in projektov na
delovanje interesnih skupin iz Slovenije, Poljske in Litve. Čeprav se interesne skupine ne
financirajo v večji meri iz EU projektov in programov, EU sredstva prispevajo k razvoju in
aktivnostim interesnih skupin. Interesne skupine, ki so uspešne tudi na nacionalni ravni so
uspešne tudi pri pridobivanju evropskih sredstev.